Hyppää sisältöön

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen IR-yhdistys ry,
IR-föreningen i Finland rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sijoittajasuhteiden osaamista ja alan kehitystä Suomessa. Yhdistys haluaa

 • edistää alalla toimivien ja alalle tulevien jäsentensä ammatillista kehittymistä ja ammattietiikkaa
 • kehittää sijoittajasuhteiden toimintatapoja
 • tuoda esiin jäsenistön kannan viranomaisten sekä muiden normeja luovien tahojen sijoittajasuhteisiin ja talousviestintään vaikuttavista suunnitelmista ja päätöksistä
 • kehittää vuorovaikutusta muun finanssiyhteisön kanssa ja tiedotusvälineiden kanssa
 • tarjota jäsenistölle tilaisuus ajatusten ja kokemusten vaihtoon
 • huolehtia yhteyksistä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia. Yhdistys ei tavoittele taloudellista etua.

3§ Jäsenet ja jäseneksi ottaminen

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta päättää hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus ja kunniajäseneksi ottamisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, joiden työajasta yli puolet kuluu sijoittajasuhteiden tai talousviestinnän hoitamiseen

 • yhtiöissä, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, tai
 • yhtiöissä, jotka ovat laskeneet liikkeeseen velka- tai ns. välirahoitusinstrumentteja, joilla on jälkimarkkinat, tai
 • yhtiöissä tai liikelaitoksissa, jotka ovat ilmoittaneet suunnittelevansa listautumista suomalaiseen tai ulkomaiseen pörssiin, suunnitelmien osalta hallitus harkitsee tarvittaessa tapauskohtaisesti, milloin hakijan jäsenyyden arvioidaan edistävän yhdistyksen tarkoitusta tai
 • sijoittajasuhdekonsultointia tarjoavissa yhtiöissä.

Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt

 • jotka edustavat alan toimintaa sääteleviä viranomaistahoja tai alan toimintaa edistäviä voittoa tavoittelemattomia yhddistyksiä tai säätiöitä, tai
 • joiden jäsenyyden hallitus muuten harkitsee edistävän yhdistyksen tarkoitusta.

Kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi kutsua henkilön, joka on pitkäjänteisesti ja erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai sijoittajasuhteiden hoidon kehittämiseksi. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Yhdistyksellä voi olla enintään viisi kunniajäsentä yhtäaikaisesti.

4§ Jäsenyydestä eroaminen, erottaminen ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinainen jäsen, joka on lyönyt laimin jäsenmaksun maksamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, kun hänen 3§:ssä mainitut jäsenyytensä edellytykset ovat lakannet.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Kunniajäsen on vapautettu näistä maksuista.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti nimettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan äänestyksessä kannattama mielipide.

8§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;
8. valitaan hallituksen jäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai toiminta muusta syystä loppuu, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.