Hyppää sisältöön

Eettiset periaatteet

Suomen IR-yhdistyksen jäsenen ammatilliset ja eettiset periaatteet

Suomen IR-yhdistyksen vuosikokous on 26.04.2001 vahvistanut seuraavat periaatteet ja toimintaohjeet, jotka yhdistyksen jäsenet allekirjoittavat, ja joihin he sitoutuvat sijoittajaviestinnän toteuttajana.

1. Sijoittajan etu on keskeinen ohjenuorani

Sijoittajaviestintää koskevat lait, määräykset ja ohjeet ovat olemassa sijoittajan aseman turvaamiseksi ja sisäpiiritiedon väärinkäytön estämiseksi. Tunnen määräykset ja noudatan niiden kirjainta ja henkeä. Toiminnassani otan luonnollisesti huomioon myös työnantajani/asiakkaani liiketaloudelliset tavoitteet ja omistajaintressit.

2. En tavoittele omaa etua

Säilytän saamani luottamuksellisen tiedon enkä käytä sitä omaksi tai toisten hyväksi. En koskaan anna työnantajaani/asiakastani koskevia sijoitusneuvoja ja -vihjeitä.

3. Vaalin sijoittajaviestinnän laatua

Kehitän sijoittajaviestinnän sisältöä ja rakennetta avoimeksi, merkitseväksi, vertailukelpoiseksi ja ymmärrettäväksi. Pyrin säilyttämään saman avoimuuden asteen kaikissa tilanteissa ja vaikuttamaan siihen, että myös uusien arvopapereiden markkinointia tukeva viestintä esittää tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkat tasapainoisesti.

4. Kehitän itseäni ja yhteisöäni

Kehitän jatkuvasti ammattitaitoani ja syvennän työnantajani/asiakkaani toiminnan tuntemustani. Pidän yrityksen johtoa ajan tasalla sijoittajaviestinnän kentästä ja koulutan koko henkilöstöä ymmärtämään julkisesti noteeratun yrityksen velvoitteet ja rajoitteet sekä käsittelemään saaamaansa sisäpiiritietoa ehdottoman luottamuksellisesti ja eettisesti.

5. Toimin tasapuolisesti

Olen tasapuolinen eri sidosryhmien suhteen. Kehitän viestinnän sisältöä ja kanavia siten, että tieto on samanaikaisesti kaikkien saatavissa ja ymmärrettävissä. Omien ja erikoistuneiden kanavien ohella joukkoviestimet ovat edelleen keskeinen sijoittajatiedon välittäjä ja täten minulle tärkeä sidosryhmä.

6. Toimin harkiten

Pidän kaikessa toiminnassani mielessä arvopaperimarkkinalain sisällön ja hengen. Epävarmoissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa painotan pitkän aikavälin näkymiä. Tulkinnanvaraisissa kysymyksissä tukeudun herkästi työnantajani/asiakkaani juridisiin asiantuntijoihin sekä tarvittaessa myös arvopaperimarkkinoita valvoviin tahoihin.

Annan luottamuksellista tietoa yhteistyökumppaneilleni vain silloin ja vain sen verran kuin sijoittajaviestinnän tekninen toteutus edellyttää. Korostan tietojen luottamuksellisuutta ja teen tiettäväksi, että ao. henkilöt merkitään hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin, jos asian luonne näin vaatii.

Vuorovaikutustilanteissa markkinaosapuolten kanssa en anna uusia arvopaperin kurssiin vaikuttavia tietoja ja tulkintoja. Voin kuitenkin antaa täydentäviä teknisiä ja markkinatietoja taustayhteisöni viestintäpolitiikan puitteissa. En pyri ohjaamaan analyytikkojen näkemystä ja ennusteita, mutta voin keskustella niiden pohjana olevista olettamuksista ja osoittaa suoranaiset virheet.

En spekuloi vaan pitäydyn faktoihin ja virallisiin arvioihin. En voi juuri koskaan kertoa kaikkea, mutta sen minkä kerron yhdelle, olen valmis kertomaan kaikille, ja sen on oltava totta. Raportoin tällaisten keskustelujen keskeisen sisällön yrityksen johdolle.

Jos harkintani pettää, tai antamani tieto yhdistettynä muualta saatuun tietoon synnyttää arvopaperin kurssiin vaikuttavan uuden näkemyksen, raportoin asian välittömästi esimiehehelleni/asiakkaalleni.

En kommentoi kielteisesti kilpailijoiden toimintaa ja näkymiä muutoin kuin oikaisemalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Kunnioitan tiedotusvälineen oikeutta hankkimaansa uutiseen. Jos tällainen koskee keskeneräistä hanketta, liikesalaisuutta tai muuta arvopaperin kurssiin mahdollisesti vaikuttavaa tietoa, pyrin vaikuttamaan sen julkistushetkeen ja -tapaan Arvopaperimarkkinalain kirjainta ja henkeä kunnioittaen. Olennaisen tärkeän tiedon vuotaminen julkisuuteen käynnistää välittömästi pörssitiedotusmenettelyn.